Oznámenie č. 383/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2016 č. 27706/2016/B820-SBPMR/79633-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 6. decembra 2013 č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť do 31.12.2017
Zrušený 443/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.