Zákon č. 374/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 31.12.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2016 Aktuálne znenie