Oznámenie č. 373/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

Platnosť od 28.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem ustanovení § 2 ods. 4 až 12, § 3 ods. 2 písm. d) a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2017.