Zákon č. 341/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.12.2016
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 20, 30 a § 52zj v bode 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2017, a čl. I bodu 39 a § 52zk v bode 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.