Oznámenie č. 337/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

Platnosť od 14.12.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2016 v súlade s článkom 18 ods. 1 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.