Oznámenie č. 335/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 2. decembra 2016 č. 08241-OL-2016, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Platnosť od 14.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.