Oznámenie č. 319/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Platnosť od 29.11.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.