Zákon č. 303/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.11.2016
Účinnosť od 01.12.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.11.2016