Zákon č. 299/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 15.11.2016
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 26, 40 a 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2017, a čl. I bodov 2, 3, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.