Vyhláška č. 295/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.11.2016
Účinnosť od 15.11.2016

OBSAH