Zákon č. 285/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2016 okrem prvého bodu až siedmeho bodu v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017 .