Nariadenie vlády č. 278/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2016
Najbližšie účinné znenie 01.04.2017

OBSAH

278

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. septembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) úradne pridelené sériové číslo.“.

2. V § 16 ods. 2 písm. a) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

2. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 2 až 7 sa označujú ako body 3 až 8.

3. V § 16 ods. 2 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:

2. úradne pridelené sériové číslo,“.

Doterajšie body 2 až 10 sa označujú ako body 3 až 11.

4. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) a smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

2. Smernica Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu iného ako osivo a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).

3. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

4. Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).

5. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.


Robert Fico v. r.