Nariadenie vlády č. 275/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh

Platnosť od 20.10.2016
Účinnosť od 01.04.2017

OBSAH