Vyhláška č. 260/2016 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Platnosť od 30.09.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do09.02.2017
Zrušený 18/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. septembra 2016 okrem § 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 - 09.02.2017 Delená účinnosť
30.09.2016 - 31.12.2016