Vyhláška č. 232/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1.augusta 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

(v znení č. 246/2016 Z. z.)

Platnosť od 12.08.2016
Účinnosť od 01.10.2016
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2016 okrem čl. I šestnásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2016.