Opatrenie č. 229/2016 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Platnosť od 05.08.2016
Účinnosť od 15.08.2016