Nariadenie vlády č. 218/2016 Z. z.Nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.07.2016
Účinnosť od 01.04.2017
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I prvého až štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.

OBSAH