Vyhláška č. 201/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Platnosť od 23.06.2016
Účinnosť od 01.07.2016