Vyhláška č. 20/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 34, 51 a 52, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH