Vyhláška č. 192/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Platnosť od 10.06.2016
Účinnosť od 15.06.2016

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 23. mája 2016

o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Na účely monitorovania energetickej náročnosti verejných budov sa poskytujú tieto údaje:

a) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu,

b) kategória právnickej osoby, ktorá užíva verejnú budovu:

1. ústredný orgán štátnej správy,

2. orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,

3. miestny orgán štátnej správy,

4. samosprávny kraj,

5. obec,

6. iná,

c) číslo energetického certifikátu,1) ak bol vydaný,

d) celková podlahová plocha verejnej budovy,

e) kategória budovy,2)

f) údaje o spotrebe energie v budove v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie v budove3)

1. za tri kalendárne roky pred významnou obnovou verejnej budovy,4)

2. za rok, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy,

3. počas doby životnosti opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti,5)

g) údaje o potrebe energie pre budovu v členení podľa formy energie a jednotlivých miest spotreby energie3)

1. pred realizáciou významnej obnovy verejnej budovy,

2. po realizácii významnej obnovy verejnej budovy,

h) dátum začatia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,

i) dátum ukončenia realizácie významnej obnovy verejnej budovy,

j) opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti realizované v rámci významnej obnovy verejnej budovy,

k) celkové investičné náklady plánované alebo vynaložené na realizáciu významnej obnovy verejnej budovy.

§ 2

Správa z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov obsahuje

a) zoznam verejných budov podľa § 10 ods. 8 zákona spolu s údajmi podľa § 1,

b) prehľad údajov o energetickej náročnosti verejných budov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1,

c) vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie budov podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) zákona za predchádzajúci kalendárny rok,

d) vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2020 za

1. predchádzajúci kalendárny rok,

2. všetky prechádzajúce kalendárne roky kumulatívne až do dátumu plnenia cieľa.

§ 3

(1) Úspora energie dosiahnutá obnovou verejnej budovy sa vypočíta v

a) prvom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, ako čiastočná úspora energie,

b) každom ďalšom kalendárnom roku nasledujúcom po roku podľa písmena a) ako ročná úspora energie.

(2) Spôsob výpočtu čiastočnej úspory energie a ročnej úspory energie podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Pri vyhodnotení celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľov podľa § 2 písm. c) a d) sa započíta výška úspory energie podľa odseku 1.

(4) Ak údaj o výške úspory energie podľa odseku 1 písm. a) nie je dostupný, do vyhodnotenia celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľov podľa § 2 písm. c) a d) sa započíta výška plánovanej úspory energie. Spôsob výpočtu plánovanej úspory energie je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

V správe z monitorovania energetickej náročnosti verejných budov predloženej Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2017 sa uvedie aj vyhodnotenie celkovej dosiahnutej úspory energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2016.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2016.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 192/2016 Z. z.

VZOR

PREHĽAD ÚDAJOV O ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

Rok:..................Ústredné
orgány
štátnej
správy
Orgány štátnej
správy
s celoštátnou
pôsobnosťou
Miestne
orgány štátnej
správy
Samosprávne krajeObceVerejné
budovy
spolu
Počet významne obnovených verejných budov [ks]
Súčet celkových podlahových plôch verejných budov, ktoré boli významne obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budova) [m2]
Celková čiastočná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. a)b) [kWh]
Celková ročná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. b)c) [kWh]
Celková čiastočná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. a) na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa [kWh]
– za kalendárny rok
– kumulovaná do roku 2020
Celková ročná úspora energie vo významne obnovených verejných budovách vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. b) na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa [kWh]
– za kalendárny rok
– kumulovaná do roku 2020
Priemerná spotreba energie verejných budov za tri kalendárne roky pred obnovou vypočítaná váženým priemerom so zohľadnením celkovej podlahovej plochy [MWh/rok]:
– celková
– rozdelená podľa kategórie budov
Priemerná energetická náročnosť verejnej budovyd) [kWh/(m2. a)]
Priemerná investičná náročnosť významnej obnovy verejnej budovy [eurá/MWh]e)
Priemerná čiastočná úspora energie vo verejnej budove vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. a) [kWh]f)
Priemerná ročná úspora energie vo verejnej budove vypočítaná podľa § 3 ods. 1 písm. b) [kWh]g)

Vysvetlivky:

a) súčet celkových podlahových plôch verejných budov, ktoré boli významne obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov, sa vypočíta ako súčet celkových podlahových plôch verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2, ktoré boli významne obnovené aspoň na úroveň minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov,6)

b) celková čiastočná úspora energie sa vypočíta ako súčet úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. a),

c) celková ročná úspora energie sa vypočíta ako súčet úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. b),

d) priemerná energetická náročnosť verejnej budovy sa vypočíta ako priemer hodnôt individuálnych energetických náročností verejných budov vypočítaných podľa vzorca

vzorec 01

kde

vzorec 02

ENj – energetická náročnosť verejnej budovy v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená v kWh/(m2. a),

Sj – spotreba energie v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená v kWh,

CPP – celková podlahová plocha budovy vyjadrená v m2,

DSTj – dennostupne v príslušnom kalendárnom roku vyjadrené v K . deň,

___
DST – priemerný počet dennostupňov v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa zisťuje energetická náročnosť verejnej budovy, vyjadrený v K . deň,

DSTj-k – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň; k = 1 až 3,

e) investičná náročnosť sa vypočíta ako podiel celkových investičných nákladov a ročnej úspory energie alebo čiastočnej úspory energie v budove vyjadrený v eurách/MWh,

f) priemerná čiastočná úspora energie sa vypočíta ako priemer úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. a),

g) priemerná ročná úspora energie sa vypočíta ako priemer úspor energie dosiahnutých realizáciou významnej obnovy verejných budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2 podľa § 3 ods. 1 písm. b).

Príloha č. 2 k vyhláške č. 192/2016 Z. z.

SPÔSOB VÝPOČTU ÚSPORY ENERGIE

1. Čiastočná úspora energie

Čiastočná úspora energie sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 03

kde

vzorec 04

ÚS, – čiastočná úspora energie v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, korigovaná na klimatické podmienky, vyjadrená v kWh,

Si-1, Si-2, Si-3 – spotreba energie v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrená v kWh,

Si – spotreba energie v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrená v kWh,

DSTi – dennostupne v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

DSTi-1, DSTi-2, DSTi-3 – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

___
DST – priemerný počet dennostupňov v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrený v K . deň,

DSTi-k – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

i – rok realizácie obnovy verejnej budovy,

k – rok predchádzajúci roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy; k = 1 až 3.

2. Ročná úspora energie

Ročná úspora energie sa vypočíta podľa vzorca

vzorec 05

kde

vzorec 06

ÚSi+n – skutočne nameraná ročná úspora energie v druhom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, korigovaná na klimatické podmienky, vyjadrená v kWh,

Si+1, Si+2, Si+3 – spotreba energie v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrená v kWh,

Si+n – spotreba energie v rokoch nasledujúcich po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, korigovaná na klimatické podmienky, vyjadrená v kWh,

DSTi – dennostupne v kalendárnom roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

DSTi-1, DSTi-2, DSTi-3 – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

___
DST priemerný počet dennostupňov v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy, vyjadrený v K . deň,

DSTi+n – dennostupne v kalendárnych rokoch nasledujúcich po roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

DSTi-k – dennostupne v troch kalendárnych rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom bola realizovaná obnova verejnej budovy, vyjadrené v K . deň,

i – rok realizácie obnovy verejnej budovy,

k – rok predchádzajúci roku, v ktorom bola realizovaná významná obnova verejnej budovy; k = 1 až 3,

n – rok nasledujúci po roku realizácie významnej obnovy verejnej budovy; n = 1 až posledný rok životnosti opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.5)

3. Plánovaná úspora energie

Plánovaná úspora energie sa vypočíta podľa vzorca

ÚSi_plan = (Ppred – Ppo) . CPP,

kde

ÚSi_plan – plánovaná úspora energie v roku realizácie obnovy verejnej budovy vyjadrená v kWh,

Ppred – potreba energie pre budovu pred realizáciou obnovy verejnej budovy vyjadrená v kWh/(m2.a),

Ppo – potreba energie pre budovu po realizácii obnovy verejnej budovy vyjadrená v kWh/(m2.a),

CPP – celková podlahová plocha budovy vyjadrená v m2.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.

3) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.

5) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 327/2015 Z. z. o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti.

6) § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.