Vyhláška č. 177/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania

Platnosť od 19.05.2016
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 Aktuálne znenie