Zákon č. 171/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 06.05.2016
Účinnosť od 01.12.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2016 okrem čl. I štvrtého bodu a § 40ab v desiatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.06.2016 - 30.11.2016