Oznámenie č. 163/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

Platnosť od 27.04.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 17. júna 2016.