Oznámenie č. 159/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Platnosť od 14.04.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 2, 4, a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie
14.04.2016 - 31.12.2016

Pôvodný predpis

14.04.2016