Vyhláška č. 116/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

(v znení č. 189/2018 Z. z.)

Platnosť od 04.03.2016
Účinnosť od 01.07.2018