Vyhláška č. 101/2016 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

Platnosť od 26.02.2016
Účinnosť od 01.03.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2016 Aktuálne znenie