Oznámenie č. 96/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnkoch v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Čiastka 31/2015
Platnosť od 19.05.2015
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky nadobudli platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 20 ods. 5 dohody. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2015.