Vyhláška č. 74/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Čiastka 23/2015
Platnosť od 14.04.2015
Účinnosť od 15.04.2015 do14.06.2018
Zrušený 159/2018 Z. z.

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. marca 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa písmeno g) dopĺňa ôsmym až desiatym bodom, ktoré znejú:

8. celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky podľa § 16 ods. 16 až 18 zákona,

9. celkovú výšku príjmov okrem príjmov podľa bodu 8,

10. odpočítateľnú položku podľa § 13a a § 16 ods. 16 až 18 zákona.“.

2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „nedoplatok“ vkladajú slová „alebo preddavok na poistné“.

3. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠13a

Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2014

(1) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014 sú uvedené v prílohe č. 5.

(2) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2014 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.“.

4. Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 5, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014

podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v eurách)

Preddavok na poistné mesačnýRočné poistné
základná sadzbaznížená sadzbazákladná sadzbaznížená sadzba
ZamestnanecSadzba poistného4 %2 %4 %2 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 025,004 025,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné161,0080,501 932,00966,00
ZamestnávateľSadzba poistného10 %5 %10 %5 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 0254 02548 300
maximálny preddavok/poistné402,50201,254 830,002 415,00
Samostatne
zárobkovo
činná osoba
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ402,50402,504 830,00
minimálny preddavok/poistné56,3528,17676,20338,10
Maximálny VZ4 025,004 025,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné563,50281,756 762,003 381,00
Platiteľ poistného
podľa § 11
ods. 2 zákona
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ402,50402,504 830,00
minimálny preddavok/poistné56,3528,17676,20338,10
Maximálny VZ4 025,004 025,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné563,50281,756 762,003 381,00
Kapitálové príjmy
a ostatné príjmy
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Maximálny VZ48 300,00
maximálne poistné6 762,003 381,00
Platiteľ dividendSadzba poistného14 %14 %
Maximálny VZ48 300,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné6 762,006 762,00
Dividendy
za obdobie
do 31. decembra 2012
Sadzba poistného10 %5 %
Maximálny VZ *)48 300,00
maximálny preddavok/poistné4 830,002 415,00
Dividendy
za obdobie
od 1. januára 2013
vyplatené zo zahraničia
Sadzba poistného14 %
Maximálny VZ48 300,00
maximálny preddavok/poistné6 762,00

Vysvetlivky:

VZ – vymeriavací základ.

*) Od vymeriavacieho základu pre dividendy, ktoré vznikli v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 a boli vyplatené v roku 2014, sa odpočítava suma minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 402,50 eura.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.


Viliam Čislák v. r.