Oznámenie č. 69/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013

Čiastka 21/2015
Platnosť od 01.04.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.