Zákon č. 62/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 57/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 19/2015
Platnosť od 31.03.2015
Účinnosť od 01.04.2018