Zákon č. 53/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 18/2015
Platnosť od 28.03.2015
Účinnosť od 01.06.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem § 79 ods. 1 písm. zv) a zw) v čl. III treťom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2015 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.04.2015 - 31.05.2015

Pôvodný predpis

28.03.2015