Oznámenie č. 51/2015 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu

Čiastka 17/2015
Platnosť od 20.03.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.