Opatrenie č. 441/2015 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Čiastka 118/2015
Platnosť od 29.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016