Zákon č. 437/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 353/2020 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 116/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 6e ods. 13 až 15 v bode 21 a čl. I bodu 90, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.