Zákon č. 428/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 115/2015
Platnosť od 23.12.2015
Účinnosť od 01.07.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I § 79 ods. 1 písm. zy) v deviatom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2017.