Oznámenie č. 418/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. MF/022689/2015-323, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.) a výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.)

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.