Oznámenie č. 417/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Čiastka 112/2015
Platnosť od 22.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem bodov 1 až 5 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.12.2015