Vyhláška č. 410/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

(v znení č. 49/2019 Z. z., 49/2019 Z. z.)

Čiastka 110/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.01.2020 do31.12.2021 (za 2 roky)