Zákon č. 400/2015 Z. z.Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 109/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.03.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 ­okrem čl. I § 2 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2016.