Zákon č. 399/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2015
Platnosť od 19.12.2015
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 ­okrem čl. I bodov 12, 63, 64, 67, 68 a 73, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.