Zákon č. 39/2015 Z. z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 13/2015
Platnosť od 05.03.2015
Účinnosť od 28.11.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 ­okrem čl. I § 1 až 193, § 196 až 207 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016