Zákon č. 389/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 57/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 107/2015
Platnosť od 18.12.2015
Účinnosť od 01.04.2018