Vyhláška č. 384/2015 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Čiastka 106/2015
Platnosť od 16.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do30.09.2019