Vyhláška č. 384/2015 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

(v znení č. 286/2019 Z. z.)

Čiastka 106/2015
Platnosť od 16.12.2015
Účinnosť od 01.10.2019