Zákon č. 376/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 103/2015
Platnosť od 15.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 18. decembra 2015 okrem čl. II, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
18.12.2015 - 31.12.2015