Vyhláška č. 371/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Čiastka 101/2015
Platnosť od 12.12.2015
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2022 (za 1 rok)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem § 18, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016, a § 14 ods. 3 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.

OBSAH

Záverečné ustanovenia (§ 58 - § 61)