Vyhláška č. 370/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Čiastka 101/2015
Platnosť od 12.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2018
Zrušený 79/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 312/2018 Z. z. vložil do zákona č. 79/2015 Z. z. nový § 136a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 370/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 - 31.12.2018