Vyhláška č. 365/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

(v znení č. 320/2017 Z. z.)

Čiastka 100/2015
Platnosť od 11.12.2015
Účinnosť od 01.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 320/2017 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2016 - 31.12.2017