Zákon č. 358/2015 Z. z.Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

(v znení č. 57/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.04.2018