Nariadenie vlády č. 355/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Čiastka 97/2015
Platnosť od 05.12.2015
Účinnosť od 30.04.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2016 Aktuálne znenie